O projektu INFINITY

Neformální soudní instituce: Neviditelné faktory úpadku demokracie

Originalita INFINITY

Bez popisku
Poprvé poskytne konceptualizaci a kritickou analýzu neformálních soudních institucí
Bez popisku
Komparativní přístup, 16 zemí – "starých" a "nových" členských států EU a země evropského sousedství
Bez popisku
Zkušenosti interdisciplinárního týmu, genderová perspektiva, důraz na postkomunistickou Evropu
Model INFINITY

Cíle projektu

Prvním cílem je identifikovat, jaké neformální soudní instituce v 16 zkoumaných jurisdikcích existují. Neformálními soudními institucemi rozumíme procesy založené na nepsaných pravidlech a narativech, které jsou vytvářeny a prosazovány neoficiální cestou a ovlivňují fungování soudnictví. Tvoří je složitá síť neformálních postupů a narativů mezi soudci (neformální vnitrosoudní instituce) a mezi soudci a dalšími aktéry (neformální mimosoudní instituce) působícími v různých formálních a neformálních sítích. Po identifikaci existujících neformálních soudních institucí se budeme snažit vytvořit jejich stručné popisy a vypracovat typologii neformálních soudních institucí. Zaměřujeme se nejen (A) na to, jaké neformální soudní instituce v 16 jurisdikcích existují, ale také (B) na to, které z nich jsou nejvlivnější, (C) jak tyto neformální instituce fungují, a (D) komu tyto neformální instituce pomáhají a koho poškozují.

Druhým cílem je posoudit vliv vybraných neformálních soudních institucí na evropské soudnictví, včetně jejich genderových aspektů. Neformální soudní instituce mohou mít jak negativní, tak pozitivní účinky na formální instituce a celkové fungování soudnictví. Rozlišujeme proto čtyři vzorce neformálních institucionálních interakcí, (1) komplementární, (2) akomodační, (3) konkurenční a (4) substituční. S ohledem na to se snažíme diferencovat mezi neformálními soudními institucemi, které poškozují a těmi, které přispívají k fungování ústavních demokracií a politické kultury. Budeme také analyzovat, jak se neformální instituce reprodukují a za jakých okolností se mění.

Třetím cílem je posoudit vliv nadnárodních organizací (zejména Evropské unie a Rady Evropy a jejich příslušných orgánů) na vznik a fungování neformálních soudních institucí. EU i RE usilovně propagují demokratizaci prostřednictvím budování institucí. Období demokratického úpadku a soudních podvodů v zemích střední a východní Evropy však zpochybňují, nakolik je oprávněné spoléhat se na formální budování institucí a schopnost obou nadnárodních organizací zabránit zhoršování stavu soudnictví a vývoji směřujícímu k demokratickému úpadku. Třetím cílem projektu je proto analyzovat vliv nadnárodních orgánů na neformální soudní instituce. Projekt se bude zabývat tím, jak nadnárodní tlak ze strany EU a RE (před a po vstupu nových členských států) ovlivnil existenci neformálních soudních institucí.

Čtvrtým cílem je syntetizovat dosavadní poznatky o dynamice neformálních soudních institucí do zastřešující teorie o roli neformálních soudních institucí v úpadku demokracie. Literatura dlouhou dobu sdílela přesvědčení, že posilování formálních institucí během transformačních procesů oslabuje podporu neformálních praktik a snižuje velikost a rozsah neformálního sektoru. Demokratizační procesy měly (pod dohledem mezinárodního společenství) za cíl omezit vliv neformálních sítí a nahradit je stále rostoucím souborem právních předpisů a norem podporujících právní stát. Postkomunistické transformační procesy byly spojené s nadějí, že nezávislé soudy dohlížející na tato nová formalizovaná pravidla budou neformální sítě oslabovat.

Work packages

WP1: Konceptualizace neformálních soudních institucí

První work package zahrnuje 16 případových studií poskytujících obecný vhled do všech jurisdikcí zahrnutých do INFINITY. Za účelem získání hlubších poznatků také srovnává fungování neformálních soudních institucí v nových členských státech EU (v současné době čelících útokům na soudnictví a hrozbě úpadku demokracie), starých členských státech EU (dříve sloužících jako institucionální vzor pro transformující se postkomunistickou Evropu) a zemích mimo EU (potýkajících se se závažnými problémy, jako je korupce nebo politizace soudnictví). Pro provádění výzkumu v rámci WP1 jsme vybrali soubor 6 jurisdikcí.

WP2–3: Vnitrosoudní, mezisoudní a mimosoudní neformální instituce ovlivňující soudnictví

Druhý a třetí work package se zaměřují na vliv neformálních politických, společenských, hospodářských a soudních institucí na soudnictví. Analyzují také dosud nedostatečně prozkoumaný fenomén vzájemného působení neformálních a formálních soudních institucí. Kladou si proto otázky: Jak neformální instituce ovlivňují soudnictví? Jak fungují a s jakými důsledky? Jak se vzájemně ovlivňují s formálními soudními institucemi?

WP2 se zabývá zapojením formálních i neformálních soudních aktérů do vytváření neformálních institucí v rámci soudnictví. Zaměřuje se na negativní (podmínky vedoucí k evoluci meritokratických systémů v klientelismus a protekci, genderové skleněné stropy a "sticky ladders") i pozitivní vnitrosoudcovské neformální instituce (soudní dialogy, sociální učení a difuze norem"). WP3 poskytuje analýzu motivací, intencí a vlivu mimosoudních neformálních institucí.

 

WP4: Genderová diverzita v soudních orgánech a neformálních institucích

Čtvrtý work package má dva úkoly. Prvním je pochopit, jak jsou stávající neformální soudní instituce genderově podmíněné, které z nich přispívají k horizontální a vertikální genderové segregaci v rámci soudnictví a jak fungují. Dále chce pochopit důvody, které stojí za genderovou nerovností v soudnictví. Druhým úkolem je prozkoumat vzájemný vztah mezi zastoupením žen a mužů v soudcovském sboru a postavením žen v soudní hierarchii na jedné straně a vlivem působení soudních orgánů na úpadek demokracie na straně druhé.

WP5: Nadnárodní instituce (EU a RE) a neformální instituce

Pátý work package má dva úkoly. Prvním je získat komplexní představu o tom, jak nadnárodní tlak na domácí soudní reformy ovlivnil existenci a roli neformálních soudních institucí. Druhým je zjistit, jakou roli tyto neformální instituce hrají v úpadku demokracie, s nímž se potýkají členské státy EU a RE. Táže se, do jaké míry jsou obě organizace schopny účinně sankcionovat nedemokratické praktiky a předcházet dalšímu úpadku demokracie .

V tomto ohledu WP5 nabízí zcela nový pohled na účinky nadnárodního vlivu na budování domácích institucí a následně umožňuje lépe pochopit schopnost EU a RE zastavit úpadek demokracie v členských státech. Klade si následující výzkumné otázky: Jaký je vliv nadnárodních orgánů a organizací na vymýcení, vznik a fungování neformálních soudních institucí? Jak se vzájemně ovlivňují s formálními soudními institucemi vybudovanými pod nadnárodním tlakem?

WP6: Popis neformálních institucí a jejich změny

Šestý work package má za úkol přinést nové teoretické a konceptuální poznání o neformálních institucích ovlivňujících soudnictví, jakož i o jejich vlivu na úpadek demokracie. Přinese novou konceptualizaci neformálních institucí a propojí empiricky získaná data v rámci pracovních skupin WP1 až WP5. WP6 tak směřuje k naplnění cíle č. 4 projektu, který je zároveň hlavním cílem projektu INFINITY. Je jím vytvoření nové teorie neformálních soudních institucí a jejich role v úpadku demokracie. Bude především zjišťovat, zda se neformální soudní instituce mohou stát vhodnou odpovědí na stávající problémy spojené s populismem zejména ve střední a východní Evropě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info