BeCom

Projekt č. 16-09415S, panel č. P408

Celý název: Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni

Financováno: Grantovou agenturou České republiky

Doba trvání v měsících: 36

Očekávané výstupy: 2 knihy, 5 článků           

Předmětem výzkumného projektu je analýza vlivu mezinárodních lidskoprávních závazků na vnitrostátní politiku a právní systém v České republice a na Slovensku. Této otázce se projekt věnuje zejména ve vztahu k činnosti českých a slovenských zákonodárných sborů a vrcholných soudů. Zkoumán bude jednak formální rozměr těchto dopadů, tj. zda a jak často tyto soudy na mezinárodní lidskoprávní smlouvy a rozhodnutí mezinárodních soudů odkazují či zda existují v rámci parlamentních procedur zvláštní orgány a postupy k zajištění souladu s mezinárodními lidskoprávními závazky. Zároveň však bude podroben analýze i substantivní dopad těchto závazků, především pak otázka, nakolik a jakým způsobem jsou implementovány do vnitrostátního práva. Tato analýza bude provedena za použití jak kvalitativních, tak kvantitativních metod. Odpovědi na nastolené otázky pak nebudou pouze deskriptivní; výsledky výzkumu budou zasazeny do teoretického rámce, budou zodpovězeny důležité kauzální otázky (faktory ovlivňující dopad mezinárodních lidskoprávních závazků) a bude provedeno srovnání obou případů.

Teoretický model projektu BeCom:

BeCom map

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info