JUDI-ARCH 

Teoretický model

Grant č. 678375 JUDI-ARCH H2020 ERC-2015-STG

Celý název: Vzestup soudcovské samosprávy: měnění architektury dělby moci bez architekta

Hlavní výzkumník: David Kosař

Financováno: Evropskou výzkumnou radou (ERC Starting Grant)

Doba trvání v měsících: 60

Projekt JUDI-ARCH je financován z rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020, na základě grantové smlouvy č. 678375.

Mnoho evropských států přeneslo rozhodovací pravomoci týkající se správy soudů a profesního postupu soudců z politických orgánů na zvláštní orgány, v nichž soudci mají většinový hlas. Soudní rady a další orgány soudcovské samosprávy se rozšířily obzvláště rychle v průběhu přístupového procesu do Evropské unie (EU). Důsledky založení těchto orgánů nejsou nicméně dosud plně pochopeny, jelikož tradiční popisné a normativní bádání je není schopno zachytit.

Projekt JUDI-ARCH tento nedostatek napravuje a zabývá se důsledky tohoto jevu v "nových" stejně jako i ve "starých" členských státech EU. Hlavní výzkumná otázka projektu JUDI-ARCH je: jak vzestup soudcovské samosprávy změnil koncept dělby moci? Konkrétněji pak projekt JUDI-ARCH sleduje tři vzájemně propojené výzkumné cíle. Prvním z nich je posoudit dopad soudcovské samosprávy na důvěry veřejnosti v soudnictví a na nezávislost, zodpovědnost, transparentnost a legitimitu soudnictví v rámci 14 evropských států a dále dvou evropských nadnárodních soudů. Druhým cílem je zjistit, jaký dopad měla rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) a Soudního dvora Evropské unie (SDEU) na vnitrostátní podobu soudnictví a jak vnitrostátní podoba soudnictví naopak ovlivnila výběr soudců ESLP a SDEU. Třetím, zastřešujícím cílem je analyzovat dopad soudcovské samosprávy na kocept dělby moci.

Významnou inovací v rámci našeho přístupu je integrace srovnávacího právního pohledu s přístupy běžnými v politologii a sociologii. Provádíme hloubkové konceptuální, kvalitativní a kvantitativní případové studie o dopadu různých modelů soudcovské samosprávy jak v "nových", tak i ve "starých" členských státech EU, včetně longitudinálních kvantitativních analýz užití mechanismů soudcovské nezávislosti a zodpovědnosti před a po vytvoření orgánu soudcovské samosprávy a hloubkových elitních rozhovorů.

Přehled projektu JUDI-ARCH:

WP1 (první pracovní balíček) se zaměřuje na koncept soudcovské samosprávy a jeho doba na ústavní právo. Jeho výstupy budou především použity jako vstupy pro WP2 (kvalitativní socio-právní analýza) a WP3 (longitudinální kvantitativní analýza). WP1 je propojen s WP4 za účelem získání detailního porozumění jednotlivým výzkumným cílům. Jak WP2, tak i WP3 jsou založeny na empirickém výzkumu, který užívá inovativní metody k dosažení relevantních výzkumných cílů. Data generovaná v rámci WP2 a WP3 musí následně komunikovat s WP4, jehož cílem je formulování nové teorie dělby moci.

Synthesis Report

JUDI-ARCH spolupráce

Advisory board

Ran Hirschl, Ph.D. je profesorem politologie a práva na Právnické fakulty Torontské univerzity a byl podpořen v rámci programu Canada Research Chair v oblasti konstitucionalismu. Specializuje se na kvalitativní politologickou metodologii. Ve svém výzkumu se věnuje srovnávacímu veřejnému právu, judicializaci politiky, ústavnímu právu a náboženství, a intelektuální historii veřejného práva.

Tom Ginsburg, Ph.D. je zástupcem děkana, Leo Spitz profesorem mezinárodního práva a profesorem politologie na Právnické fakultě Chicagské univerzity. Věnuje se srovnávacímu a mezinárodnímu právu z mezioborové perspektivy. Specializuje se na studium právních institutů kvantitativními metodami, včetně statistiky a regresní analýzy.

Mikael Rask Madsen, Ph.D. je profesorem sociologie a práva na Právnické fakulty Kodaňské univerzity, tamtéž působí i jako vedoucí Centra excelence v oblasti mezinárodního soudů podpořeného Dánskou národního výzkumnou nadací (iCourts). Věnuje se především použití sociologických přístupů ke studiu soudů a soudců. Jeho výzkum analyzuje globalizaci a roli právních institucí a odborníků v tomto procesu, vývoj právnické profese a právních znalostí a moci.

Andreas Føllesdal, Ph.D. je profesorem politické filozofie na Právnické fakultě Osloské univerzity. Je expertem v oboru politické filozofie, kterou aplikuje na řadu otázek týkajících se lidských práv, globalizace, demokracie a europeizace. Je vedoucím výzkumným pracovníkem v projektu MultiRights, který se věnuje víceúrovňovému lidskoprávnímu soudnictví a byl podpořen v rámci ERC Advanced Grant 2011-2016. Je také vedoucím PluriCourt - Centra excelence v oblasti studia legitimních rolí soudnictví v globálním řádu.

Armin von Bogdandy, Ph.D. je ředitelem Institutu Maxe Plancka pro srovnávací veřejné právo a mezinárodní právo v Heidelbergu. Je odborníkem v oblasti veřejného práva, evropského a mezinárodního práva a právní filozofie. V roce 2014 byl oceněn cenou Gottfrieda Wilhelma Leibnize a je spolupracujícím výzkumným pracovníkem v Centru excelence "Normativní řády" ve Frankfurtu.

Mezinárodní spolupráce

Na projektu JUDI-ARCH se skrze konzultační činnosti podílel nejen tzv. Advisory Board, ale také řada dalších zahraničních expertů. Tito experti v rámci projektu pracovali především na zprávách založených na dotazníku vytvořeném výzkumnými pracovníky Ústavu. Těmito experty byli:

 • Matej Avbelj
 • Eva Brems
 • Başak Çali
 • Betül Durmuş
 • Christoph Krenn
 • Elaine Mak
 • Patrick O’Brien
 • Davide Paris
 • Mikael Rask Madsen
 • Bianca Selejan-Gutan
 • Anna Śledzińska-Simon
 • Aida Torres Pérez
 • Markus Vašek
 • Antoine Vauchez
 • Fabian Wittreck

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info