Lidé

Vedení ústavu

O Davidovi

David Kosař absolvoval magisterské studium v oboru Právo na Masarykově univerzitě, dále získal titul LL.M. v oblasti lidských práv na Středoevropské univerzitě a titul J.S.D na New York University School of Law. V prosinci 2023 byl David Kosař jmenován profesorem pro obor ústavního práva a státovědy. Je členem Vědecké rady NEURON v oboru společenské vědy.

Aktuálně vede Katedru ústavního práva a politologie na Právnické fakultě MU. Zároveň vede projekt o vlivu neformálních institucí na fungování soudů (“INFINITY – Informal Judicial Institutions: Invisible Determinants of Democratic Decay“, 2021-2026) na na Ústavu pro otázky soudnictví.

V minulosti působil jako asistent soudce a místopředsedy Nejvyššího správního soudu a jako asistent soudkyně Ústavního soudu. V roce 2016 získal jako první český právník prestižní grant Evropské výzkumné rady na studium fungování soudcovské samosprávy (“JUDI-ARCH – The Rise of Judicial Self-Government: Changing the Architecture of Separation of Powers without an Architect”, 2016-2021). Získal cenu „Právník roku“ za rok 2016 v oblasti občanských a lidských práv.

Jednou z jeho nejvýznamnějších publikací je Komentář k Listině a Komentář k Evropské úmluvě o lidských právech. Ze zahraničních publikací k jeho největším úspěchům patří monografie „Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies” (CUP, 2016) a články v German Law Journal (s Michalem Bobkem), American Journal of International Law (s Lucasem Lixinskim) a v European Journal of International Law (s Janem Petrovem). Z poslední doby si nejvíce cení článků „Comparative Court Packing“ v ICON (s Katarínou Šipulovou) a „The Case for Judicial Councils as Fourth Branch Institutions“ v EuConst (s Katarínou Šipulovou a Ondřejem Kadlecem), „The Art of Waiting Humbly: Women Judges Reflect on Vertical Gender Segregation“ ve Feminist Legal Studies (s Marínou Urbánikovou a Barbarou Havelkovou) a „Court Hoarding“ v Law & Policy (s Patrickem Casey Leisure). Kromě těchto časopisů David dále publikoval v Law & Social Inquiry, Hague Journal of the Rule of Law, German Law Journal, International Journal of Refugee Law a většině klíčových českých právnických časopisů. Je také členem několika učených společností (ASIL, ESIL, LSA, ICON-S, ECPR) a inaugurovaným spolupředsedou středo a východoevropské sekce ICON-S (2018-2024). Výzkumné zájmy Davida Kosaře zahrnují ústavní teorii, srovnávací právo veřejné, otázky soudnictví, lidská práva včetně judikatury ESLP, uprchlické právo a tranzitní spravedlnost.

E-mail: David.Kosar@law.muni.cz

Publikace

O Kataríně

Katarína získala doktorát na Katedře evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a titul MSt v oboru Socio-legal research na Oxfordské univerzitě. Její výzkum se soustředí na soudnictví, resilienci soudních institucí, otázky demokratizace, tranzitivní spravedlnosti (zejména východní Evropy) a mezinárodního práva lidských práv.

V minulosti působila jako vedoucí oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu, kde také vedla několik výzkumných projektů zaměřených na vnitrostátní implementaci práva Evropské unie. Je členkou Výboru pro základní práva a předcházení diskriminaci Rady vlády pro lidská práva a členkou Oxford Global Society a spoluzakladatelkou pracovní skupiny ICON-S Neformální instituce a soudnictví. Aktuálně také působí a v řídícím výboru skupiny Právo a Soudy Evropského konsorcia pro politickou vědu a ve středo- a východoevropské sekci ICON-S.

Publikovala v Regulation & Governance, ICON, EuConst, Europe-Asia Studies, Hague Journal on the Rule of Law, German Law Journal, nebo Netherlands Quarterly of Human Rights.

E-mail: Katarina.Sipulova@law.muni.cz

Publikace

Členky a členové ústavu

O Lukášovi

Lukáš Hamřík je odborným asistentem na Ústavu pro otázky soudnictví (JUSTIN, Právnická fakulta, Masarykova univerzita). Vystudoval doktorský program Mezinárodní vztahy a evropská politika na Fakultě sociálních studií MU. Mezi jeho akademické zájmy patří personalizace politiky, instituce Evropské unie, vládnutí a demokracie na úrovní Evropské unie, volby do Evropského parlamentu, neformální instituce či soudcovská samospráva. Lukáš publikoval v prestižních časopisech jako Journal of Common Market Studies (JCMS), Journal of European Integration nebo German Law Journal.

E-mail: Lukas.Hamrik@law.muni.cz

Publikace

O Etiennovi

Etienne je doktorandem na Oxfordské univerzitě a odborným pracovníkem na Ústavu pro otázky soudnictví. Bakalářský a magisterský titul získal v oboru politologie na univerzitě v Jeně a studoval jako hostující student v Michiganu a Soulu. Etienne zkoumá reakce EU na úpadek demokracie v Maďarsku a Polsku a snahu obou vlád snížit náklady na autokratizaci.

Etienne se zabývá výzkumem reakcí EU na ústup Maďarska a Polska od demokracie a také snahou obou vlád snížit náklady na autokratizaci. Ve své práci používá smíšené metody: kvalitativní metody, jako je process tracing a rozhovory s elitami a experty, a také výpočetní metody pro text-as-data applications. Na Wolfson College (Oxfordská univerzita) Etienne zastupoval začínající vědecké pracovníky ve funkci předsedy valné hromady, dvakrát byl zvolen členem řídícího orgánu. Je spoluzakladatelem OxonCourts, interdisciplinárního fóra pro výzkumné pracovníky se zájmem o justiční studia v Oxfordu. Před nástupem do Oxfordu Etienne vyučoval politologické kurzy v Jeně.

E-mail: Etienne.Hanelt@law.muni.cz

Web: https://etiennehanelt.github.io

Twitter: https://twitter.com/EtienneHanelt

Publikace

O Šimonovi

Šimon je doktorským studentem katedry ústavního práva MUNI, kde se pod vedením Vojtěcha Šimíčka věnuje Nejvyššímu správnímu soudu a jeho údělu v rámci justiční hierarchie správních soudů. Kromě tohoto tématu se ve své publikační činnosti věnuje také ochraně soukromí ve vztahu ke státu. Pracovní zkušenosti má z Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu jako asistent soudce a soudkyně, a také ze stáží na soudech různých stupňů, ale i advokátních kanceláří. V současné době Šimon studuje LL.M. program na irské Trinity College of Dublin.

Email: Simon.Chvojka@law.muni.cz

Publikace

O Ondřejovi

Ondřej Kadlec absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2013, s vyznamenáním), kde v květnu 2019 obhájil i disertační práci sepsanou pod vedením Zdeňka Kühna (práce se zabývala Rolí velkých senátů nejvyšších soudů a pléna Ústavního soudu v rozhodování českých vrcholných soudů a vyjde v prosinci 2019 v nakladatelství Wolters Kluwer). V letech 2016 a 2017 na téže škole vedl seminář teorie práva. Během studia a ihned po něm strávil Ondřej Kadlec celkem dva roky na floridské Nova Southeastern University, kde získal titul J.D. (2014, s vyznamenáním).

V současnosti Ondřej Kadlec kromě práce na JUSTINu studuje doktorát na Oxfordské Universitě pod vedením Doroty Leczykiewicz. Jeho výzkum se týká role velkých senátů na kontinentálních vrcholných soudech. Konkrétně analyzuje činnost velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) a velkého senátu Soudního dvora Evropské unie. Tento výzkum navazuje na předchozí magisterskou práci týkající se ESLP, kterou Ondřej v lednu 2019 na Oxfordské univerzitě obhájil s vyznamenáním (práci vedla Alison Young). Od června 2014 do ledna 2019 (s roční pauzou od léta 2017) Ondřej pracoval jako asistent soudkyně Marie Žiškové na Nejvyšší správním soudu. V březnu 2019 složil justiční zkoušky. Ondřej se ve svém výzkumu zajímá především o právní argumentaci, roli judikatury v ní, právní filosofii a o obecné otázky interpretace a aplikace práva.

E-mail: Ondrej.Kadlec@law.muni.cz

Publikace

O Michalovi

Michal je doktorským studentem na Katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Ve svém disertačním projektu se zabývá transparentností justice (vedoucí David Kosař). Na Masarykově univerzitě již získal magisterský titul z práva (2023) a bakalářský titul z politologie (2022), ve svých závěrečných pracích se věnoval tématům mezisoudního dialogu, obranyschopnosti justice a populismu. V rámci magisterského studia absolvoval také studijní pobyt na Helsinské univerzitě. Působí rovněž jako asistent soudce Ústavního soudu Jana Wintra.

Během studia pracoval jako pomvěd na Katedře ústavního práva a také na JUSTINu (pod vedením Davida Kosaře a Zuzany Vikarské). Kromě toho také absolvoval dlouhodobou stáž na Ústavním soudu pod vedením Kateřiny Šimáčkové a na Nejvyšším správním soudu pod vedením Michala Bobka. Ve svých prvotních pracích se zabývá rolí soudů na domácí i mezinárodní úrovni, populismu a fenoménu úpadku demokracie. Jeho poslední článek vyšel v International Journal of Human Rights, publikoval také v českých časopisech Právník a Časopisu pro právní vědu a praxi a na Verfassungsblogu.

E‑mail: Michal.Kovalcik@law.muni.cz 

Publikace

O Patrickovi

Patrick je postgraduální vědecký pracovník na Právnické fakultě Masarykovy university, jak na Katedře ústavního práva a politologie, tak i na Ústavu pro otázky soudnictví, a také odborným pracovníkem Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI). Na Boston University School of Law získal titul J.D. a na Université Panthéon-Assas, Paris II. titul LL.M. a na College of William and Mary titul B.A. Patrick se ve svém výzkumu zajímá o proces soudního rozhodování, mezinárodní soudy, lidská práva a ústavní právo. Odborné články publikuje v časopisech Stanford Journal of International Law a Nordic Journal of European Law. Patrick přináší pracovní zkušenosti z Ústavního soudu ČR, Evropské investiční banky a z International Residual Mechanism for Criminal Tribunals v Haagu.

E-mail: Patrick.Leisure@law.muni.cz

Publikace

O Mathieuovi

Mathieu je postgraduální vědecký pracovník na Ústavu pro otázky soudnictví, zároveň působí jako odborný asistent ústavního a správního práva na Univerzitě v Antverpách. Jeho hlavním výzkumným zájmem jsou základní lidská práva a ústavní právo se zaměřením na otázky dělby moci a nezávislost soudů. Ve své doktorské práci se zabýval vlivem, který mají ESLP a ESD na vnitrostátní dělbu moci prostřednictvím své judikatury v oblasti základních práv.

E-mail: Mathieu.Leloup@law.muni.cz

Publikace

O Kateřině

Kateřina Ochodková druhým rokem studuje doktorský studijní program Ústavní právo a státověda. Ve svém disertačním výzkumu se (pod vedením Marie Zámečníkové) zabývá systémy korespondenčního hlasování ve státech Visegrádské skupiny. Kromě toho je odbornou pracovnicí Ústavu pro otázky soudnictví, v rámci nějž participuje na projektech „INFITY” a „Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti (CoRe)“.

Na Masarykově univerzitě absolvovala magisterské studium práva (2022) a bakalářské studium politologie (2020). Za diplomovou práci „Uzavírací klauzule jako problém ústavního práva“ (pod vedením Ladislava Vyhnánka) obdržela Cenu F. L. Riegra a Cenu Karla Schwarzenberga. Na obou fakultách zastupovala studující (v disciplinární komisi, programové radě a stipendijní komisi) a působila jako studentská pomocná vědecká síla/výzkumná asistentka. V rámci „pomvědování“ na „ústavku“ (pod Robertem Zbíralem) přispěla k reformě povinného předmětu Politologie.

Mimo fakultu se věnovala jak volbám (jako tazatelka u exitpollů v letech 2017, 2018, 2019 a 2022 a jako krátkodobá volební pozorovatelka na Slovensku v roce 2020 a v Maďarsku v roce 2022), tak i jiným oblastem (ústavního) práva (jako stážistka v neziskové sféře, justici a státní správě).

Jejími publikovanými prvotinami jsou kratší články na aktuální česká lidskoprávní a ústavněprávní témata v Bulletinu pro lidská práva Centra pro lidská práva a demokracii. První odborný článek v recenzovaném časopise publikovala ve spoluautorství s Gorem Vartazaryanem “Czech Presidents in Trouble: How Successful Can the System Be Against Presidential Misbehavior“ v časopisu Acta Politologica. Její první samoautorský článek “Korespondenční hlasování: Co a jak řeší ústavní soudy?“ vyjde v časopisu Právník

Odborně se v současnosti zabývá především volbami, volebním právem a dalšími tématy „mezi právem a politikou“.

E-mail: Katerina.Ochodkova@law.muni.cz

Publikace

O Samuelovi

Samuel Spáč získal titul Ph.D. na Katedře politologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. V roce 2013 získal magisterský titul z politologie na Středoevropské univerzitě v Budapešti, přičemž byl oceněn za nejlepší diplomovou práci za výzkum soudcovské nezávislosti v České republice a na Slovensku. V roce 2016 působil jako hostující postgraduální vědecký pracovník na University of East Anglia v Norwichu (Spojené království). Od roku 2013 do roku 2016 pracoval jako projektový koordinátor a analytik pro protikorupční neziskovou organizaci Transparency International Slovensko. Zaměřoval se především na problematiku soudnictví, státem vlastněné korporace a místní samosprávu. Samuel se ve svém výzkumu věnuje institucím spojeným se soudcovskou nezávislostí, výkonnosti soudních systémů a genderové problematice.

E-mail: Samuel.Spac@law.muni.cz

Publikace

O Maríně

Marína Urbániková působí jako odborná asistentka na Ústavu pro otázky soudnictví Masarykovi univerzity a zároveň jako odborná asistentka na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií na Masarykově univerzitě. Doktorát ze sociologie získala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (2016).

Maríniny výzkumné zájmy spadají do dvou oblastí: sociálně-právní studia (zejména témata gender a právo, důvěra veřejnosti v soudnictví, on-line soudy a on-line řešení sporů) a mediální studia (zejména novinářská autonomie, novinářské kultury, média veřejné služby, bezpečnost a ochrana novinářů a důvěra veřejnosti v média a novináře). Působila také jako vedoucí výzkumného oddělení v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se zabývala především sociálně-právními výzkumnými studiemi v oblasti rovnosti, diskriminace a veřejné správy.

E-mail: Marina.Urbanikova@law.muni.cz

Publikace

O Attilovi

Attila působí na Ústavu pro otázky soudnictví od září 2021. Vystudoval práva v Budapešti, Heidelbergu a Mnichově. V roce 2005 získal titul JD v Budapešti, titul LL.M. v oboru německého práva a doktorát PhD (doctor iuris) na Ludwig-Maximilians University v Mnichově. Habilitační práci obhájil na Vídeňské univerzitě obchodu a ekonomie (Wirtschaftsuniversitat Wien). Učil práva na Univerzitě Eötvöse Loránda v Budapešti na různých pozicích a na Univerzitě v Hullu (Velká Británie) se stal docentem jako lektor práva se zaměřením na evropské a britské veřejné právo. Později se stal docentem na německy mluvící Andrassyho univerzitě v Budapešti, na které byl v letech 2013-2016 proděkanem.

Na svém kontě má přibližně 150 publikací v pěti různých jazycích, pravidelně vystupuje na mezinárodních konferencích a hostuje na různých německých a rakouských univerzitách. Vedle své akademické kariéry nasbíral značné praktické zkušenosti také v oblasti veřejného a evropského práva.

E-mail: Attila.Vincze@law.muni.cz

Publikace

Administrátorka projektů

O Kateřině

Kateřina získala magisterský titul v oboru Geografie a kartografie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Pracovala 15 let pro mezinárodní technologické společnosti v oblasti projektového řízení a vedení lidí.

E-mail: Katerina.Hobzova@law.muni.cz

O Petře

Petra získala magisterský titul v oboru Mediální a komunikační studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zde pokračuje v doktorském studijním programu Mediální a žurnalistická studia. Zaměřuje se na témata související se vztahem médií a genderem.

E-mail: Petra.Pichanicova@law.muni.cz

JUSTIN Fellows

Simone Benvenuti, Ph.D.


Simone Benvenuti je výzkumným pracovníkem na katedře práva na univerzitě Rome Tre. V současné době vyučuje srovnávací ústavní právo.

Mgr. Adam Blisa


Adam Blisa absolvoval magisterské studium v oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V současné době je asistentem soudce Nejvyššího správního soudu.

Bríd Ní Ghráinne, DPhil LL.M.


Bríd je odbornicí na mezinárodní právo veřejné, lidská práva a uprchlické právo. Bríd působí jako odborná asistentka na Maynooth University, je vedoucí spolupracovnici Iniciativy pro uprchlické právo na University of London, externě působí na Ústavu mezinárodních vztahů v Praze a hostuje jako výzkumná pracovnice na University of Reading.

Tereza Papoušková, Ph.D.


Tereza Papoušková se stala asistentkou soudkyně Ústavního soudu České republiky. Působila jako asistentka soudkyně Kateřiny Šimáčkové.

Jan Petrov, Ph.D. LL.M.


Jan Petrov je odborným pracovníkem v oblasti práva na The Queen's College, Oxfordské Univerzitě. Jeho výzkumný projekt se zaměřuje na střet mezi judicializací politiky a dominancí exekutivy v kontextu současné krize ústavní demokracie.

Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.


Hubert Smekal působí na School of Law and Criminology, Maynooth University. Ve své akademické činnosti se věnuje oblasti lidských práv, politické roli Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva a judicializaci (mezinárodní) politiky. 

Nino Tsereteli, Ph.D. LL.M.


Nino Tsereteli pracuje jako výzkumná pracovnice pro Democracy Reporting International (DRI), mezinárodní skupinu odborníků a odbornic, kteří se zaměřují na témata jako demokratické vládnutí a volby.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info