Lidé

Vedení ústavu

O Davidovi

David Kosař absolvoval magisterské studium v oboru Právo na Masarykově univerzitě, dále získal titul LL.M. v oblasti lidských práv na Středoevropské univerzitě a titul J.S.D na New York University School of Law. V minulosti působil jako asistent soudce a místopředsedy Nejvyššího správního soudu a jako asistent soudkyně Ústavního soudu. V roce 2016 získal jako první český právník prestižní grant Evropské výzkumné rady na studium fungování soudcovské samosprávy (“JUDI-ARCH – The Rise of Judicial Self-Government:Changing the Architecture of Separation of Powers without an Architect”, 2016-2021).

Jeho nejvýznamnější publikací je monografie „Perils of Judicial Self-Government in Transitional Societies” (CUP, 2016). David publikoval v American Journal of International Law, European Journal of International Law, International Journal of Constitutional Law, European Constitutional Law Review, Hague Journal of the Rule of Law, German Law Journal a International Journal of Refugee Law. Je také členem několika učených společností (ASIL, ESIL, LSA, ICON-S, ECPR) a inaugurovaným spolupředsedou středo a východoevropské sekce ICON-S (2018-2021). Výzkumné zájmy Davida Kosaře zahrnují ústavní teorii, srovnávací právo veřejné, otázky soudnictví, mezinárodní právo lidských prav, uprchlické právo a tranzitní spravedlnost.

E-mail: David.Kosar@law.muni.cz

Publikace

O Kataríně

Katarína Šipulová získala doktorát na Katedře evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a titul MSt v oboru Socio-legal research na Oxfordské univerzitě. Její výzkum se soustředí na soudnictví, demokratizace, tranzitivní spravedlnost (zejména východní Evropy) a mezinárodní právo lidských práv.

V minulosti působila jako vedoucí oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu, kde také vedla několik výzkumných projektů zaměřených na vnitrostátní implementaci práva Evropské unie. Je členkou Výboru pro základní práva a předcházení diskriminaci Rady vlády pro lidská práva a členkou Oxford Global Society. Aktuálně také působí a v řádícím výboru skupiny Právo a Soudy Evropského konsorcia pro politickou vědu a ve středo a východoevropské sekci ICON-S.

Publikovala v Regulation & Governance, Europe-Asia Studies, Hague Journal of the Rule of Law, German Law Journal, nebo Netherlands Quarterly of Human Rights.

E-mail: Katarina.Sipulova@law.muni.cz

Publikace

Členky a členové ústavu

O Adamovi

Adam Blisa absolvoval magisterské studium v oboru Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde pokračuje v doktorském studiu na Katedře ústavního práva a politologie. Mimo jeho působení na Ústavu pro otázky soudnictví byl asistentem soudce Nejvyššího správního soudu. (Na této pozici je aktuálně na rodičovské dovolené)

E-mail: Adam.Blisa@law.muni.cz

Publikace

O Lukášovi

Lukáš Hamřík je na Ústavu pro otázky soudnictví odborným asistentem. Vystudoval mezinárodní vztahy a evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně. Mezi jeho akademické zájmy patří personalizace politiky na úrovni EU, institucí EU, vládnutí a demokracie v EU, volby do EP a volební chování lidí. Lukáš Hamřík publikoval v prestížnych časopisoch ako Journal of Common Market Studies (JCMS), Journal of European Integration a Journal of Contemporary European Research.

E-mail: Lukas.Hamrik@law.muni.cz

Publikace

O Etiennovi

Etienne je doktorandem na Oxfordské univerzitě a odborným pracovníkem na Ústavu pro otázky soudnictví. Bakalářský a magisterský titul získal v oboru politologie na univerzitě v Jeně a studoval jako hostující student v Michiganu a Soulu. Etienne zkoumá reakce EU na úpadek demokracie v Maďarsku a Polsku a snahu obou vlád snížit náklady na autokratizaci.

Etienne se zabývá výzkumem reakcí EU na ústup Maďarska a Polska od demokracie a také snahou obou vlád snížit náklady na autokratizaci. Ve své práci používá smíšené metody: kvalitativní metody, jako je process tracing a rozhovory s elitami a experty, a také výpočetní metody pro text-as-data applications. Na Wolfson College (Oxfordská univerzita) Etienne zastupoval začínající vědecké pracovníky ve funkci předsedy valné hromady, dvakrát byl zvolen členem řídícího orgánu. Je spoluzakladatelem OxonCourts, interdisciplinárního fóra pro výzkumné pracovníky se zájmem o justiční studia v Oxfordu. Před nástupem do Oxfordu Etienne vyučoval politologické kurzy v Jeně.

E-mail: Etienne.Hanelt@law.muni.cz

Web: https://etiennehanelt.github.io

Twitter: https://twitter.com/EtienneHanelt

Publikace

O Ondřejovi

Ondřej Kadlec absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2013, s vyznamenáním), kde v květnu 2019 obhájil i disertační práci sepsanou pod vedením Zdeňka Kühna (práce se zabývala Rolí velkých senátů nejvyšších soudů a pléna Ústavního soudu v rozhodování českých vrcholných soudů a vyjde v prosinci 2019 v nakladatelství Wolters Kluwer). V letech 2016 a 2017 na téže škole vedl seminář teorie práva. Během studia a ihned po něm strávil Ondřej Kadlec celkem dva roky na floridské Nova Southeastern University, kde získal titul J.D. (2014, s vyznamenáním).

V současnosti Ondřej Kadlec kromě práce na JUSTINu studuje doktorát na Oxfordské Universitě pod vedením Doroty Leczykiewicz. Jeho výzkum se týká role velkých senátů na kontinentálních vrcholných soudech. Konkrétně analyzuje činnost velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) a velkého senátu Soudního dvora Evropské unie. Tento výzkum navazuje na předchozí magisterskou práci týkající se ESLP, kterou Ondřej v lednu 2019 na Oxfordské univerzitě obhájil s vyznamenáním (práci vedla Alison Young). Od června 2014 do ledna 2019 (s roční pauzou od léta 2017) Ondřej pracoval jako asistent soudkyně Marie Žiškové na Nejvyšší správním soudu. V březnu 2019 složil justiční zkoušky. Ondřej se ve svém výzkumu zajímá především o právní argumentaci, roli judikatury v ní, právní filosofii a o obecné otázky interpretace a aplikace práva.

E-mail: Ondrej.Kadlec@law.muni.cz

Publikace

O Mathieuovi

Mathieu je postgraduální vědecký pracovník na Ústavu pro otázky soudnictví, zároveň působí jako odborný asistent ústavního a správního práva na Univerzitě v Antverpách. Jeho hlavním výzkumným zájmem jsou základní lidská práva a ústavní právo se zaměřením na otázky dělby moci a nezávislost soudů. Ve své doktorské práci se zabýval vlivem, který mají ESLP a ESD na vnitrostátní dělbu moci prostřednictvím své judikatury v oblasti základních práv.

E-mail: Mathieu.Leloup@law.muni.cz

Publikace

Madalina Bianca Moraru, Ph.D., LL.M.

 Dlouhodobě mimo výkon práce

O Madalině

Madalina Moraru přednáší právo EU na Právnické fakultě Masarykovy university. Je držitelkou grantu MASH Junior Grant Masarykovy university. V současné době působí také na částečný úvazek jako odborná asistentka v Centru pro justiční spolupráci Evropského univerzitního institutu (EUI). Doktorát na EUI získala v roce 2015 prací s názvem Ochrana (nezastoupených) občanů EU ve třetích zemích: prolínající se role EU a jejích členských států. Na Durhamské univerzitě (2008) získala titul magna cum laude LLM v oboru evropského práva, také na EUI (2010), a titul má také z právnické fakulty v Bukurešti (2007).

Působila jako politická poradkyně poslance Evropského parlamentu; a jako hostující pracovnice Soudního dvora Evropské unie. Je autorkou řady publikací o úloze soudů při utváření uprchlického a migračního práva, občanství EU, migraci, právním státě a soudních interakcích v oblasti základních práv. Získala 11 výzkumných grantů a ocenění od evropských a národních finančních agentur. Její životopis a výuka jsou k dispozici zde, seznam grantů a publikací je k dispozici na jejím profilu ORCID.

E-mail: Madalina_Bianca.Moraru@law.muni.cz

Publikace

O Samuelovi

Samuel Spáč získal titul Ph.D. na Katedře politologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. V roce 2013 získal magisterský titul z politologie na Středoevropské univerzitě v Budapešti, přičemž byl oceněn za nejlepší diplomovou práci za výzkum soudcovské nezávislosti v České republice a na Slovensku. V roce 2016 působil jako hostující postgraduální vědecký pracovník na University of East Anglia v Norwichu (Spojené království). Od roku 2013 do roku 2016 pracoval jako projektový koordinátor a analytik pro protikorupční neziskovou organizaci Transparency International Slovensko. Zaměřoval se především na problematiku soudnictví, státem vlastněné korporace a místní samosprávu. Samuel se ve svém výzkumu věnuje institucím spojeným se soudcovskou nezávislostí, výkonnosti soudních systémů a genderové problematice.

E-mail: Samuel.Spac@law.muni.cz

Publikace

O Maríně

Marína Urbániková působí jako odborná asistentka na Ústavu pro otázky soudnictví Masarykovi univerzity a zároveň jako odborná asistentka na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií na Masarykově univerzitě. Doktorát ze sociologie získala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity (2016).

Maríniny výzkumné zájmy spadají do dvou oblastí: sociálně-právní studia (zejména témata gender a právo, důvěra veřejnosti v soudnictví, on-line soudy a on-line řešení sporů) a mediální studia (zejména novinářská autonomie, novinářské kultury, média veřejné služby, bezpečnost a ochrana novinářů a důvěra veřejnosti v média a novináře). Působila také jako vedoucí výzkumného oddělení v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se zabývala především sociálně-právními výzkumnými studiemi v oblasti rovnosti, diskriminace a veřejné správy.

E-mail: Marina.Urbanikova@law.muni.cz

Publikace

O Attilovi

Attila působí na Ústavu pro otázky soudnictví od září 2021. Vystudoval práva v Budapešti, Heidelbergu a Mnichově. V roce 2005 získal titul JD v Budapešti, titul LL.M. v oboru německého práva a doktorát PhD (doctor iuris) na Ludwig-Maximilians University v Mnichově. Habilitační práci obhájil na Vídeňské univerzitě obchodu a ekonomie (Wirtschaftsuniversitat Wien). Učil práva na Univerzitě Eötvöse Loránda v Budapešti na různých pozicích a na Univerzitě v Hullu (Velká Británie) se stal docentem jako lektor práva se zaměřením na evropské a britské veřejné právo. Později se stal docentem na německy mluvící Andrassyho univerzitě v Budapešti, na které byl v letech 2013-2016 proděkanem.

Na svém kontě má přibližně 150 publikací v pěti různých jazycích, pravidelně vystupuje na mezinárodních konferencích a hostuje na různých německých a rakouských univerzitách. Vedle své akademické kariéry nasbíral značné praktické zkušenosti také v oblasti veřejného a evropského práva.

E-mail: Attila.Vincze@law.muni.cz

Publikace

Administrátorka projektů

O Petře

Petra získala magisterský titul v oboru Mediální a komunikační studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zde pokračuje v doktorském studijním programu Mediální a žurnalistická studia. Zaměřuje se na témata související se vztahem médií a genderem.

E-mail: Petra.Pichanicova@law.muni.cz

JUSTIN Fellows

Simone Benvenuti, Ph.D.


Simone Benvenuti je výzkumným pracovníkem na katedře práva na univerzitě Rome Tre. V současné době vyučuje srovnávací ústavní právo.

Nino Tsereteli, Ph.D. LL.M.


Nino Tsereteli pracuje jako výzkumná pracovnice pro Democracy Reporting International (DRI), mezinárodní skupinu odborníků a odbornic, kteří se zaměřují na témata jako demokratické vládnutí a volby.

Bríd Ní Ghráinne, DPhil LL.M.


Bríd Ní Ghráinne pracuje na projektu “Safe Zones in International Law” (Zóny bezpečí v mezinárodním právu), který je zaměřen na zkoumaní lidských práv a humanitárního a uprchlického práva v kontextu zřizovaní bezpečných zón v ozbrojených konfliktech. Přednáší na téma vnitřního přesídlení na Londýnské univerzitě, a je ad hoc konzultantkou ve společnosti GSDM (Global Security and Disaster Management)

Jan Petrov, Ph.D. LL.M.


Jan Petrov je odborným pracovníkem v oblasti práva na The Queen's College, Oxfordské Univerzitě. Jeho výzkumný projekt se zaměřuje na střet mezi judicializací politiky a dominancí exekutivy v kontextu současné krize ústavní demokracie.

Tereza Papoušková, Ph.D.


Tereza Papoušková se stala asistentkou soudkyně Ústavního soudu České republiky. Působila jako asistentka soudkyně Kateřiny Šimáčkové.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info